DUKE ELLINGTON SOCIETY OF SWEDEN

Home » DESS-bulletinen

DESS-bulletinen

Bulletinen är DESS’ föreningstidning. Den utkommer 4 gånger per år och tillhandahålls medlemmar i tryckta och/eller digitala versioner.

Bulletinen är inriktad på att hjälpa medlemmarna att lära sig mer om Duke Ellington – orkestern och dess många medlemmar, skivinspelningar, kompositioner, konsertturnéer m.m. – och informera dem om vad som händer i dagens Ellingtonvärld.

Tidningen rapporterar naturligtvis också om klubbens arbete och vill fungera som en kanal för medlemmarna att göra sig hörda.

Med sina många specialartiklar, intervjuer, unika foton och recensioner av skivor och videor är Bulletinen ett måste för alla med intresse för Ellington. För att ha en bred krets av skribenter är en del artiklar i tidningen på engelska.

Bulletinen har publicerats sedan 1994.

Från våren 2016 är tidigare nummer av Bulletinen tillgängliga i digitalt format (pdf) för enkel nedladdning. Det kan ske antingen med hjälp av en katalog i MS-Word-format eller direkt från underavdelningarna här. Katalogen presenterar varje nummer med bild och en kort beskrivning och har en länk till var och en av dem.

LADDA NER KATALOGEN

The DESS Bulletin is published four times a year and is provided free of charge to members of DESS in printed and digital versions. Its content is focused on helping members to learn more about Duke Ellington – the orchestra and its members, recordings, compositions, tours etc – and what is happening in the world-wide Duke Ellington community but also to report on the work and the many activities of The Duke Ellington Society of Sweden. With its many special features and analytical articles and its interviews unique photos and reviews of CDs and DVDs, it is a must for anyone with an interest in Ellington. It has content in both Swedish and English.

The Bulletin has been published since 1994.

Starting in 2016, issues of the journal older than two years is available in pdf format. They can be downloaded either with the help of the catalogue in MS-Word format or directly from the subsections here.  The catalog presents each number with a cover picture and a short description and has a link to each of them. EN means that the article is available in English.

DOWNLOAD THE CATALOGUE

%d bloggers like this: